Satakunnan Mestarikilta

SATAKUNNAN MESTARIKILLAN ALKUPERÄISET SÄÄNNÖT


1 §

1. Yhdistyksen nimi on Satakunnan Mestarikilta ja sen kotipaikka on Porin kaupunki
2. Mestarikillan tarkoituksena on olla satakuntalaisten ammattimestarien keskinäisenä
yhdyssiteenä, valvoa ja edistää jäsentensä ammatillisia ja taloudellisia etuja sekä
yleensä kehittää ammattitaitoa.
3. Tarkoituksensa saavuttamiseksi Kilta järjestää istuntoja ja ammattiohjeita koskevia
keskustelu-, valistus ja neuvontatilaisuuksia.
4. Mestarikilta kuuluu alaosastona Satakunnan Käsi- ja Pienteollisuusliitto r.y:n
5. Satakunnan Käsi- ja Pienteollisuusliiton kokouksissa on mestarikunnan jäsenillä puhevalta,
mutta ei äänestysvaltaa.

2 §

1. Mestarikillan jäseneksi voivat päästä kaikki Satakunnassa asuvat hyvämaineiset ammatti-mestarit.
Jäsenen on noudatettava näitä sääntöjä sekä niitä päätöksiä ja sopimuksia, joita
Kilta näiden sääntöjen puitteissa tekee.
2. Jäseneksi ilmoittautuminen voi tapahtua joko suullisesti tai kirjallisesti Killan vastuumestarille,
joka käsittelee anomuksen. Vastuumestarit eivät ole pakotettuja perustelemaan päätöstään,
jolle he ovat hylänneet ilmoittautumisen.
3. Kilta voi päättää valmistuttaa n.s. Oltermannin sauvan asianomaisine määräyksineen ja ohjeineen,
joka Killan istunnon päätöksellä luovutetaan määräajaksi, joko killan vanhimmalle tai
jollekin pitkäaikaisesti ansioituneelle killan jäsenelle.
4. Mestarikillan lahjaksi saama ja omistama Oltermannin viitta ja sauva luovutetaan Killan Kunniaoltermannille
hänen elinajakseen käytettäväksi Killan vuosikokouksissa ja juhlatilaisuuksissa.
Sauvan sisällä olevaan pergamenttiin kirjoitetaan lahjoittajan nimi sekä
kulloinkin sauvaa hallitsevan Kunniaoltermannin nimi omakätisesti kirjoitettuna.
Kunniaoltermannin siirtyessä ajasta ikuisuuteen sauva ja viitta palautuu Mestarikillalle
Annettavaksi uudelle Oltermannille.
Nämä säännöt kirjoitetaan Oltermanni-sauvan sisällä olevaan pergamenttiin kääntöpuolelle.

Kunniajäseneksi voi Killan istunto kutsua henkilön, joka on erityisesti edistänyt ammatti-
taitoa sekä Mestarikillan toimintaa. Päätös siitä voidaan tehdä Killan istunnossa vaikkei
asiaa ole istuntokutsussa mainittu. Kunniajäsen on Killan jäsenmaksuista vapaa.

3 §

Liittymismaksun ja jäsenmaksun määrää varsinainen vuosi-istunto kultakin kalenterivuodelta ja se on
maksettava ennen kunkin vuoden kesäkuun 1. Päivää.

4 §

Mestarikillan vuosi-istunto pidetään maaliskuun kuluessa vastuumestarien tarkemmin määräämänä aikana ja
käsitellään siinä seuraavat asiat:

-istunnon avaus
-valitaan istunnolle Oltermanni ja sulkamestari
-todetaan istunnon laillisuus ja päätösvaltaisuus
-valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi äänten tarkastajaa
-esitetaan vuosi-istunnolle vastuumestarien laatima vuosi- ja tilikertomus
-tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vastuumestareille
-valitaan Mestarikillalle Oltermanni alkavaksi vuodeksi
-valitaan erovuoroisten vastuumestareitten tilalle kaksi vakinaista ja
2 varavastuumestaria
-vahvistetaan Mestarikillan talousarvio
-käsitellään mahdolliset muut esille tulevat asiat
-vuosi-istunnon päättäminen

5 §

Mestarikillan ylimääräinen istunto pidetään silloin kun vastuumestarikunta katsoo sen tarpeelliseksi
tai vähintään kymmenen mestaria sitä kirjallisesti vastuumestarikunnalta pyytää jonkin määrätyn asian käsittelyä varten.
Kokouksen ajan ja paikan määrää vastuumestarit.

6 §

Mestarikillan istunnossa on jokaisella mestarilla yksi ääni.
Istunnon päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi on useammat äänet annettu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali
arvalla, mutta muissa asioissa ratkaisee Oltermannin ääni.

7 §

Kutsu Mestarikillan istuntoihin on mestareiden annettava joko ilmoittamalla siitä ainakin
yhdessä Satakunnassa enimmin levinneistä sanomalehdissä vähintään viisi päivää ennen istuntoa tai mestareiden osoitteella
lähetetyllä ilmoituksella, joka on postitettava vähintään kuusi päivää ennen istuntoa.

8 §

Vuosi-istunnossa valitaan Oltermanni seuraavaksi toimintavuodeksi sekä kuusi vastuumestaria ja viisi varavastuumestaria.
Vastuumestareista sekä varavastuumestareista on erovuorossa vuosittain kummastakin kaksi. Mestarikillan asioita hoitaa Oltermanni
ja seuraavat kuusi vastuumestaria ja viisi varavastuumestaria:
Sulkamestari, kaksi arkunvartijaa, kellarimestari, seremoniamestari, veisuumestari sekä näille varamiehinä kaksi varaoltermannia,
yksi vara-arkunvartija, kaksi varakellarimestaria.

9 §

Vastuumestarikunnan tehtävänä on

-ratkaista jäseneksi-ilmoittautumisanomukset sekä valvoa, että Killan sääntöjä noudatetaan
-huolehtia Killan varojen hoidosta, tehdä kalenterivuosittain tilinpäätös ja jättää tilit sekä laatimansa vuosikertomus
rahavarojentarkastajille viimeistään helmikuun kuluessa
-valvoa jäsenten etuja ja olla ammattillisissa asioissa heidän yhdyssiteenään

10 §

Jos Killan jäsen rikkoo näitä sääntöjä tai istunnon tekemiä päätöksiä, jotka velvoittavat jäsentä,
on vastuumestarikunta oikeutettu rankaisemaan jäsentä sopivaksi katsomallaan tavalla sekä rikkomuksen ollessa Kiltaa halventavan, erottaa jäsen.
Vastuumestarikunnan tällaiseen päätökseen tyytymätön voi saattaa asian Yleisen istunnon ratkaistavaksi, jättämällä vaatimuksensa kirjallisena
Oltermannille 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Killan istunnolla on asiasta lopullinen päätösvalta,
mikäli se koskee Killasta erottamista.

11 §

Jäsenen halutessa erota Killan jäsenyydestä on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti vastuumestarikunnalle tai kiltaistunnossa suullisesti,
jolloin istunnosta eroaminen merkitään pöytäkirjaan. Jäsen voidaan eroittaa Killasta joko edellä mainituilla seikoilla tai Killan yleisen istunnon
päätöksellä vastuumestarikunnan ehdotuksesta.

12 §

Satakunnan Mestarikillan nimen kirjoittavat Oltermanni ja sulkamestari. Oltermannin estyneenä ollessa sulkamestari ja arkunvartija.

13 §

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai Mestarikillan toiminnan lopettamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä Killan istunnossa
ja edellyttää tällainen päätös, että 2/3 istunnossa saapuvilla olevista jäsenistä sitä kummallakin kerralla kannattaa.
Mestarikillan purkautuessa tai tultua lakkautetuksi, on sen varat luovutettava Satakunnan Käsi- ja Pienteollisuusliito r.y. :lle tai
ellei sitä vastaavaa ole olemassa, käytettäväksi ammattikasvatuksen hyväksi.
14 §

Muissa suhteissa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia